Nhìn quả vếu của em ý anh em đã thấy thèm chưa kìa

Nhìn quả vếu của em ý anh em đã thấy thèm chưa kìa
Nhìn quả vếu của em ý anh em đã thấy thèm chưa kìa